European Data Protection Supervisor
European Data Protection Supervisor

Budapest, 26 - 27 May 2016

Budapest, 26 - 27 May 2016

Thursday, 26 May, 2016
26
May
2016

Budapest, 26 - 27 May 2016

Resolution on new frameworks of cooperationPDF icon
Resolution on trans-border flows of personal dataPDF icon