European Data Protection Supervisor
European Data Protection Supervisor

Tbilisi, 9 - 10 May 2019

Tbilisi, 9 - 10 May 2019

Thursday, 9 May, 2019
9
May
2019

Tbilisi, 9 - 10 May 2019

Resolution on the accreditation of the Turkish Data Protection AuthorityPDF icon