European Data Protection Supervisor
European Data Protection Supervisor

Public Sector Information (PSI) re-use Directive

Public Sector Information (PSI) re-use Directive

Wednesday, 11 July, 2018
11
Jul
2018

Public Sector Information (PSI) re-use Directive

EDPS Opinion on the proposal of the European Parliament and of the Council on the re-use of the public sector information (PSI).