European Data Protection Supervisor
European Data Protection Supervisor

European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)

European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)

Tuesday, 7 March, 2017
7
Mar
2017

European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)

EDPS Opinion on the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)